Formació

Curs pràctic per a EMPRENEDORS COMERCIALS
amb tècniques D’ALT RENDIMENT

 

doc_file-64x64PDF . Glossari de la Formació: Emprenedors comercials docent

Formulari de sol·licitud d’informació  

Sumari
0. Introducció
1. Objectius
2. Alumnes
3. Metodologia
4. Continguts
5. Avaluació
6. Professors
7. Horaris i calendari
8. Condicions i preu
9. El Col·legi
10. La proposta

 

0. Intoducció

Es tracta d’un curs pensat, dirigit i impartit per comercials i adreçat a comercials que començarà a mitjans d’octubre i tindrà una durada aproximada de 3 mesos, en horari de tarda-vespra (65 hores lectives + 90 d’activitats i projecte final). Hi haurà límit de places i si voleu rebre més informació o fer la preinscripció només heu d’omplir el següent formulari: Clicam per obtenir més informació. Retornar al SUMARI

1. Objectius

La naturalesa del treball comercial, tant de productes com de serveis –intermediari, broker, corredor o agent–, tot i els canvis tecnològics, continua tenint la seva arrel en la compra/venda. I aquesta operativa requereix, a més d’una bona pràctica basada en la confiança personal, determinades habilitats i coneixements específics. El curs que presentem ha de millorar aquestes aptituds i subministrar els coneixements teòrics i pràctics. D’aquesta manera, els alumnes estaran capacitats per emprendre una nova carrera empresarial en l’àmbit comercial o bé per millorar el seu estatus professional. Aquestes eines imprescindibles en qualsevol activitat comercial seran analitzades, estudiades i practicades en les sessions del curs. Seran enfocades de manera que el seu àmbit de gestió comercial i empresarial pugui ser global, aprofitant les oportunitats d’uns mercats d’intercanvis i negocis a nivel internacional. Caldrà, en les sessions pràctiques, identificar els reptes de cada especialització o, fins i tot, de cada operació concreta. Els alumnes aprendran a fer-ho a través de casos pràctics i reals, i comprendran, així, que els coneixements teòrics –estrictament comercials, fiscals, jurídics o de comunicació i màrqueting– tenen aplicacions pràctiques i ens ajuden a solucionar els problemes. Ho podran fer escoltant opinions fonamentades, però també podent expressar les pròpies que hauran de servir per debatre en el moment d’adoptar les decisions més adequades en cada cas. El curs no ha de ser només un conjunt de coneixements, sinó un conjunt d’aplicacions d’aquests coneixements, posats a prova en la realitat del món econòmic. A més, es tracta d’obrir expectatives de donar eines per poder trobar feina en una empresa o bé impulsar l’emprenedor a crear la seva pròpia iniciativa, tant de productes com de serveis, o posar en marxa qualsevol projecte o idea original. En els dos casos, l’alumne trobarà el suport, el consell i l’assessorament de l’equip de professors.
El present curs està inserit en un projecte integral més ampli que el Col·legi està desenvolupant a partir de l’any 2017. L’objectiu és oferir, de manera preferent a la gent jove, el suport i l’acompanyament necessaris. Garantir uns bons nivells d’aprenentatge pràctic és la millor porta per poder inserir-se en el món laboral comercial, tant de productes com de serveis. Aquest projecte més global inclou també una infraestructura de suport als alumnes un cop hagin acabat el curs, a través d’un viver d’emprenedors comercials gestionat pel propi Col·legi.

Retornar al SUMARI

2. Alumnes

El plantejament òptim és que cada curs tingui un nombre d’alumnes fins a un màxim de 15. Poden matricular-se professionals que pertanyen al Col·legi d’Agents Comercials, però també altres que no estiguin col·legiats. I, així mateix, joves amb vocació comercial que es trobin encara estudiant o hagin acabat de fer-ho. En aquest últim grup d’alumnes seria convenient un nivell mínim de formació professional, però aquest detall no ha de ser cap inconvenient insalvable si hi ha una acreditació o currículum d’experiència professional validada.
És important que l’alumne demostri una certa iniciativa per trobar feina o per progressar a partir del seu lloc de treball actual, així com una voluntat d’esforç per a aconseguir els seus objectius i targets professionals. El coneixement d’algun idioma –especialment l’anglès o almenys l’anglès comercial– seria desitjable, ja que les converses, cartes, intercanvis d’emails o documents són cada cop més habituals en aquest idioma. L’edat dels alumnes seria preferible que estés situada entre els 21 i els 35 anys, encara que qualsevol situació personal serà analitzada i valorada.
Per tal de poder matricular-se al curs, l’equip de professors –o una representació seva– durà a terme una entrevista personal amb cada alumne per conèixer de primera mà la seva formació, inquietuds, interès, capacitat i disposició. D’aquesta manera, es podrà valorar si el perfil del candidat encaixa perfectament en el model de curs programat pel Col·legi.

Retornar al SUMARI

3. Metodologia

Els alumnes treballaran al costat de professionals de reconeguda experiència i èxit, tot utilitzant una metodologia d’anàlisi, debat i conclusions sobre casos reals. Els professors, la majoria dels quals amb una reconeguda trajectòria i procedents de diferents sectors, intercanviaran idees i establiran, juntament amb els alumnes, estratègies d’actuació comercial i discutiran les millors maneres d’adoptar decisions adequades. La metodologia a utilitzar en el curs està basada en treballar sobre l’anàlisi del cas pràctic (learning by doing).
De tota manera, quedarà inclòs dins del programa del curs un temari de coneixements bàsics que serà impartit per diferents especialistes i, enfocat dins d’una òptica de pràctica comercial. D’altra banda, el curs permetrà conèixer a fons el treball comercial, entès en un sentit general, però també el dels problemes específics del comerç internacional amb les singularitats dels diversos productes i serveis, els diferents països, règims duaners, hàbits i costums professionals de cada sector o altres qüestions concretes, com és el cas dels mercats més competitius i la variabilitat de les circumstàncies econòmiques i polítiques en cada moment.

Retornar al SUMARI

4. Continguts

A banda de conèixer el món transversal del comerç internacional, les complicitats econòmiques i les sinèrgies que s’hi estableixen, i que l’alumne anirà veient en les discussions i debats del curs, aquest inclou un temari bàsic que serà exposat i aplicat en els exercicis de classe. El programa general del curs inclou 65 hores lectives presencials, distribuïdes en sessions de 3 hores. El temari del curs es repartirà en 5 àrees:

I. Comerç i comerç internacional al món global
(ANTONIO CLARAMUNT. TOTAL: 24 HORES)

Marca personal (3 hores)

Visió
Vocació
Competència

Desenvolupament professional (3 hores)

Pràctiques
Traballar per a tercers
Treballar per compte propi

El nostre entorn (3 hores)

Mercat regional
Mercat nacional
Mercat internacional

La gestió comercial (3 hores)

Missió
Mètodes
Instruments
Know-how

L’empresa / L’emprenedoria (3 hores)

Estructura
Recursos
Estudis de viabilitat
Primeres passes

Inici d’operacions

Operacions d’àrea nacional / internacional, I (3 hores)

Estudi preliminar
Logística/ Incoterms
Finances import/export
El business plan
Riscos

Operacions d’àrea nacional / internacional, II (3 hores)

Fase de llençament
Fase d’implantació
Fase de consolidació

Nous mercats
Seguiment / Control

Projecte “El meu futur professional” (3 horas)

Exposició i valoració conjunta
Tècniques de negociació

 

II. Comunicació i màrqueting
(DIVERSOS PONENTS. TOTAL: 18 HORES)

Introducció General – Montse Palau (3 hores)

Introducció a la Comunicació
Eixos de la comunicació
Modalitats de comunicació
Pla de màrqueting
Crea el teu pla de comunicació
Relació amb els mitjans de comunicació

Màrqueting tradicional i màrqueting digital

Introducció al màrqueting digital – Montse Palau (1 h 30 min.)

Pla de comunicació externa
Pla de comunicació interna
Gestió de continguts

Introducció al màrqueting digital – Luis Gil (1 h 30 min.)

Introducció a les xarxes socials
Conceptes bàsics i eines útils
SEO i SEM

Ús pràctic de les xarxes socials – Luis Gil (3 hores)

La figura del community manager
Creació de perfils d’empresa
Eines i plataformes 2.0
Imatge de marca
Consells i trucs per al dia a dia

Llenguatge audiovisual – Òscar Fernàndez (3 hores)

Definició del llenguatge audiovisual
Formats de produccions audiovisual
L’àudio: formats i funcions
La imatge: formats i funcions
Procès creació d’una producció audiovisual
Estudi de mercat de l’ús i consum de les produccions audiovisuals
La producció audivisual publicitària

Estràtegies de màrqueting 4.0 – Eduard Cristóbal Fransi (3 hores)

De la web 1.0 a la web 4.0
Màrqueting tradicional versus màrqueting digital
Estràtegiesde màrqueting digital
Social media marketing
Buzz marketing
Influential marketing
Mètriques digitals

Com comunicar. Oràtoria – Òscar Fernàndez (3 hores)

Origen de l’oràtoria
Tècniques de com parlar en públic
El pes de la veu: to, ritme i articulació
La comunicació verbal
La comunicació no verbal: com influeix, com es controla i s’administra en una exposició
L’estructura: com organitzar el contingut d’una exposició, presentació o discurs
L’storytelling
Exemples i pràctica a l’aula

III. Finances, comptabilitat i recursos humans
(JOAN C. DONÉS. TOTAL: 13 HORES)

Principals formes jurídiques de l’empresari (3 hores)

Mercantils: S.A. i S.L.
Cooperatives
Societats civils
Persona física, autònom.

Interpretació del compte de resultats d’una empresa (2 hores)

Balanç
Compte de resultats
Fons de maniobra
Flux de caixa, Ebitda

Impostos principals per una empresa (3 hores)

IRPF
Impost de societats
IVA: intern, comunitari i extracomunitari
Impost de transmissions patrimonials
Impost d’operacions societàries

Costos i preus (2 hores)

Sistemes de costos
Marges
Punt d’equilibri

Recursos humans (3 hores)

Direcció de persones
Nocions bàsiques
Eines informàtiques per a la gestió de clients
Sistemes de retribució d’un comercial

IV. Marc legal
(XAVIER PALAU. TOTAL: 6 HORES)

Marc jurídic del comerç nacional, exterior i internacional (3 hores)

La compravenda internacional

Barreres i obstacles als intercanvis comercials internacionals
Barreres aranzelàries
Barreres no aranzelàries

La gestió duanera del comerç internacional

El sistema duaner i la normativa de comerç internacional
Documents duaners
El DUA
Cas pràctic

Assegurances al comerç nacional, exterior i internacional (3 hores)

L’assegurança de mercaderies en comerç internacional

Aspectes bàsics de l’assegurança en el comerç internacional
Classificació assegurances en operacions de comerç internacional
Elements que intervenen en el contracte d’assegurança

Model de contracte d’un comercial
Cas pràctic

V. Experiènces personals i conferències
(DIVERSOS PONENTS. TOTAL: 4 HORES)

Converses directes amb comercials amb àmplia experiència (2 hores)

Conèixer les experiències de diversos col·legiats actius, en diferents camps de referència. Casos pràctics i models sostenibles

Conferències i col·loquis d’experts que ofereix el Col·legi (2 hores)

Assistència a xerrades d’especialistes d’alt nivell incloses en el programa mensual de formació del Col·legi. Temàtiques de caire pràctic

Al marge de les hores lectives, els alumnes podran dur a terme consultes i tutories directes amb els professors i els mentors del Col·legi, sobre qualsevol dubte o problema relacionat amb el desenvolupament del curs o la redacció del projecte final personal.

Retornar al SUMARI

5. Avaluació

Els elements que caldrà tenir en compte a l’hora d’establir l’avaluació de cada alumne serà la capacitat d’anàlisi i de solució d’exercicis reals i pràctics presentats al llarg de la totalitat del programa d’estudis, així com la seva destresa en comprendre la situació general del món comercial i totes les circumstàncies que l’envolten. Els professors podran també demanar a l’alumne detalls concrets sobre les matèries que han estat estudiades. Així mateix, caldrà tenir en compte l’actitud de l’alumne sobre la pràctica comercial, l’interès i perspectives de futur que cadascú hagi pogut extreure del curs.
El punt més important, però, serà el projecte final que cada alumne elaborarà amb el suport dels professors. Atès que el temari del curs és eminentment pràctic, aquest treball permetrà fer evident el grau de capacitat comercial pràctica i els coneixements bàsics adquirits. Per tal de superar el curs serà necessària una assistència, com a mínim, del 80% de les clases lectives presencials. Un diploma o certificat, amb l’aval del propi Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida, del Consell dels Col·legis Oficials d’Agents Comercials de Catalunya i del Consejo General de Agentes Comerciales de España, indicarà si l’alumne és apte o no apte. Aquesta qualificació serà lliurada a cada alumne un cop hagi estat avaluat el projecte final del curs.

Retornar al SUMARI

6. Professors

Antonio Claramunt és diplomat en comerç internacional per EAE-Barcelona, diplomat en màrqueting per Cranfield School of Marketing (Bedford, Anglaterra), diplomat PDD per IESE-Barcelona, diplomat en francès i anglès. Coneix perfectament l’italià, l’alemany i el portuguès. Director d’exportació de Cerveza San Miguel (1967-1999). Al llarg de la seva carrera ha comercialitzat productes en una trentena de països. Fundador i president del grup d’empreses Igan que comercialitza begudes, peix, alimentació, higiene personal, adrogueria i marques pròpies a nivell internacional.
Joan C. Donés Menal és economista, diplomat en empresarials, llicenciat en ADE, màster MBA, auditor de comptes, assessor fiscal, gestor administratiu i amb una experiència professional de més de 25 anys a GABSER assessoria d’empreses de la qual n’és el responsable. És col·laborador del Col·legi d’Agents Comercials de Lleida. És un especialista reconegut en matèries econòmiques, fiscals, comptables així com de recursos humans.
Xavier Palau Altarriba és doctor en dret i advocat. Ha cursat els seus estudis a la UdL. A més de tenir cura, com a col·laborador, de l’assessoria jurídica i legal del Col·legi d’Agents Comercials de Lleida i d’impartir diverses classes, cursos i conferències, manté despatx d’advocacia obert a Lleida. Forma part de diversos seminaris d’investigació i treball tant en l’àmbit del Col·legi d’Advocat de Lleida com a nivell universitari.
Ramon Badia Vidal és diplomat en periodisme per la Universitat de Navarra i llicenciat en ciències de la información per la UAB. Ha treballat como a Hoja de Lunes de Barcelona, La Boira, Avui, El País, La Mañana, Diari de Lleida i Nou Diari del qual dirigí l’edició de Lleida. En el món del llibre ha estat linotipista, corrector i editor a Pagès editors i Milenio. És autor del llibre Els agents comercials de Lleida (1916-2015).
Montserrat Palau Aresté és llicenciada en publicitat i relacions públiques –amb 3 anys de periodisme– i magíster en direcció de comunicació empresarial i institucional per la UAB. Experta en comunicació empresarial, engega la seva pròpia agència de comunicació el 2004, des d’on desenvolupa la tasca de responsable de premsa i comunicació en diverses pimes. Exerceix de periodista, social media manager i creadora de continguts; a més de col·laborar en revistes sectorials i editorials.
Luis Gil Navarro és graduat en Publicitat i Relacions Públiques. Compta amb anys d’experiència en el món del màrqueting digital i el disseny gràfic, treballant per a diverses empreses d’àmbit nacional i internacional. És també social media manager, dissenyador web i creador de contingut orientat a SEO.
Òscar Fernàndez Sànchez és llicenciat en comunicació audiovisual, diplomat en ciències de l’educació i màster en direcció i lideratge per la UdL. Actualment és el cap de producció i continguts de Lleida Televisió, després d’haver exercit de locutor i periodista a Ràdio Lleida, Ràdio Valira a Andorra, Segre Ràdio i diari SEGRE. Des de fa quatre anys està com a professor associat del grau de Periodisme i Comunicació a la UdL donant classes en l’àrea de producció. És coautor dels llibres “El Secà de Sant Pere, el tercer turó de Lleida” i “El Seguici de la Festa Major de Lleida”.

Eduard Cristòbal-Fransi és llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la UB i doctor en economia per la UdL. És director i professor del departament d’Administració d’Empreses a la UdL. Professor de l’àrea d’Economia i Empresa de la UOC. És autor d’un centenar d’articles sobre màrqueting turístic, serveis i comerç electrònic, matèries sobre les quals ha dictat conferències, a més de seminaris nacionals i internacionals. Ha col·laborat en treballs de consultoria de mercats i màrqueting estratègic.
José Andrés de la Fuente és pèrit mercantil, graduat social, tècnic superior en direcció de MK per l’Escola Superior de Màrqueting i Administració Barcelona. Ha treballat més de 40 anys en activitats comercials a Cerveza San Miguel en diferents ciutats i n’ha estat el director comercial de la zona de Levante que inclou 6 províncies (1986-1998), a més de responsable nacional de Grands Comptes.
José Andrés de la Fuente i Ramon Badia, amb el suport de Joan Maria Pagés en representació del Col·legi –tots dos amb una llarga experiència comercial–, tutoritzaran i assessoraran els alumnes en qualsevol qüestió relacionada amb el curs i la pràctica comercial.
El projecte, estructura, organització i funcionament del curs seran competència del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida, que en serà el màxim responsable. El seu president, Joan Maria Pagés, durà a terme la coordinació i direcció del curs.

Retornar al SUMARI

7. Horaris i calendari

El programa general de la primera edició del curs inclou 65 hores lectives presencials, distribuïdes en sessions de 3 hores impartides dos cops per setmana i al llarg dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018. Les classes se celebraran dilluns i dijous en horari de tarda-vespre a les dependències del Col·legi. Excepcionalment, podrà tenir lloc alguna sessió pràctica en forma de visita a una empresa o entitat comercial. De manera complementària, els alumnes hauran de dur a terme alguns treballs o estudis que seran suggerits pels professors i que hauran de preparar a casa.
Un cop acabat el període lectiu del curs, l’alumne tindrà uns 45 dies per elaborar el seu projecte personal final. Per fer-lo, tindrà tot el suport de l’equip de professors i, una vegada enllestit, haurà de presentar-lo i exposar-ne el contingut.
El curs preveu que els alumnes júniors, nous col·legiats, en acabar les classes i el projecte, puguin, en funció de les capacitats de cadascun d’ells, col·laborar o integrar-se en alguna empresa que el Col·legi hagi seleccionat. Els mentors del Col·legi orientaran i ajudaran en tot moment els alumnes.
Un cop acabada la primera edició del curs, la seva celebració tindrà continuïtat en el futur.

Retornar al SUMARI

8. Condicions i preu

El Col·legi oferirà quatre opcions de preu. Aquest inclourà, en els quatre casos, el propi curs, però amb diferents prestacions complementàries:
Els alumnes col·legiats actius: 250 euros
Els alumnes nous col·legiats en la categoria júnior: 350 euros. Amb aquest preu quedaran inscrits al col·legi a través del Plan de Ocupación Joven del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, que inclou 6 mesos de col·legiació, a més de 6 mesos complementaris que ofereix el Col·legi (12 mesos total de col·legiació). A més, gaudiran de les prestacions de l’estada al viver del col·legi durant 12 mesos amb la qual cosa (mentoria, opcions a la borsa de treball i accions proactives de cara a la recerca de feina). A més, el Plan de Ocupación Joven inclou la realització del curs on line de l’ICEX. Aquest curs, de 50 hores lectives en un campus virtual, permet l’obtenció del títol d’agent comercial i, per tant, l’acreditació professional i, una vegada col·legiat, acollir-se progressivament als beneficis dels membres del Col·legi.
Els alumnes nous col·legiats en la categoria sènior: 550 euros. Aquest preu inclou també els drets i la col·legiació durant 6 mesos; és a dir, aquests alumnes podran gaudir de tots els beneficis com a col·legiats (assegurances, prestacions, informació comercial completa a nivell de Lleida, Catalunya i Espanya, a més dels descomptes)
Els alumnes no col·legiats: 500 euros.


Retornar al SUMARI

9. El Col·legi

El compromís del Col·legi d’Agents Comercials de Lleida en l’organització del present curs es materializarà, a més, en altres elements útils per als alumnes. Aquesta voluntat és fruit del bagatge professional del Col·legi acumulat en la seva història i, especialment, en el moment de la celebració del 90è aniversari de vida de l’entitat (1926-2016) i de la pràctica comercial dels seus més de 2.200 afiliats en tots aquests anys a les comarques de Lleida.
En un moment de canvis tecnològics, d’evolució constant dels mercats i les circumstàncies econòmiques, cal acceptar el repte de la revolució digital, la globalització de l’economia i de les noves maneres de posar en pràctica la activitat de propiciar els intercanvis comercials de productes i serveis.
El Col·legi obre les portes del curs als futurs professionals, especialment als joves. Els ofereix, d’una banda, una via completa i directa de formació comercial, és a dir que puguin aprendre l’ofici. I, de l’altra, ofereix la pràctica de la tutoria a aquells que comencen la seva activitat professional: els fa costat en el moment en què s’esforcen per poder trobar feina.
A més del curs, el Col·legi engega un projecte integral de suport al jove comercial. Són tres activitats més que complementaran l’efectivitat del Curs. Es tracta, en primer lloc, de l’acció proactiva per ajudar a adquirir eines de cara a trobar feina a través d’una borsa de treball contrastada del Col·legi, que ja funciona. En segon lloc, la cartera de nous contactes del Col·legi i el suport als alumnes amb la creació de la figura dels mentors. I, finalment, el programa d’un nou viver de comercials del Col·legi que permetrà als joves emprenedors comercials arrencar en els seus respectius projectes empresarials relacionats amb la práctica comercial. Aquesta plataforma pràctica que agrupa la totalitat de los quatre àmbits serà de gran utilitat als joves.

Retornar al SUMARI

10. La proposta

El curs que proposa el Col·legi és, sense perdre de vista la informació teòrica, un exercici pràctic d’aprenentatge de l’ofici de comercial, tant de productes com de serveis –diguem-n’hi intermediari, broker, corredor, trader o agent–, adaptat a les condicions de treball que marquen les noves tecnologies, la digitalització i els nous corrents de l’economia globalitzada. L’equip de professors (la majoria d’ells són formadors experimentats), la metodologia i el temari de continguts estan pensats per a professionals en exercici, però sobretot per a joves que volen començar a treballar i desenvolupar la seva capacitat d’emprendre la vocació comercial.
El programa està constituït per 60 hores lectives i presencials de treball en equip, discussió de casos pràctics i elaboració de projectes reals en un clima d’intercanvi i d’enriquiment mutu. A més, el còmput total d’hores emprades (classes presencials + treballs no presencials + xerrades + seguiment tutorial + projecte personal final) equivaldrà a unes 150 hores d’ensenyament pràctic. El reconeixement que el Col·legi lliurarà als alumnes aptes correspondrà a aquestes 150 hores.
El preu per als alumnes, amb la bonificació del Col·legi, és molt atractiu, ja que es troba en quatre opcions, situades entre els 250 euros i els 550 euros, segons les prestacions complementàries. Totes quatre inclouen la totalitat del curs, però es diferencien per les condicions escollides per l’alumne: 1) Alumnes col·legiats actius. 2) Alumnes nous col·legiats categoria júnior. 3) Alumnes nous col·legiats categoria sènior. 4) Alumnes no col·legiats. L’opció de l’afiliació al Col·legi, amb tots els avantatges (prestacions, descomptes, informacióà i assegurances) per als professionals, és una bona oportunitat per a les persones que volen millorar el seu estatus professional actual.
L’enfocament pràctic farà que el curs sigui una provocació en positiu per millorar la feina de cadascú i adaptar-la al segle XXI. A més, aquesta perspectiva permetrà obrir camins a una manera de treballar col·laborativa i oberta. Suposarà una excel·lent oportunitat per als joves que vulguin desenvolupar i emprendre un projecte empresarial i/o comercial. Al curs els alumnes rebran les eines teòriques, les claus pràctiques i el suport i experiència d’un equip de professionals preparats que s’esforçaran perquè els alumnes puguin trobar aquella feina que desitgen. De manera complementària, els alumnes seran els protagonistes de l’activitat del nou viver d’emprenedors comercials del Col·legi per tal de crear oportunitats de nous negocis.

Emprenedors comercials d’alt rendiment

MODULS COMERÇ EXTERIOR DATA HORARI HORES DOCENT
MARCA PERSONAL 17/09/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
FORMES JURIDIQUES
20/09/2018 16:00 a 19:00 3 h JOAN C. DONES
EL NOSTRE ENTORN
24/09/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
RECURSOS HUMANS
27/09/2018 16:00 a 19:00 3 h JOAN C. DONES
GESTIO COMERCIAL
01/10/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
MARC JURIDIC
04/10/2018 16:00 a 19:00 3 h XAVIER PALAU
EMPRENEDORIA
08/10/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
COSTOS I PREUS
11/10/2018 16:00 a 18:00 2 h JOAN C. DONES
OPERACIONS I
15/10/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
ASSEGURANCES
18/10/2018 16:00 a 19:00 3 h XAVIER PALAU
OPERACIONS II
22/10/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
IMPOSTOS
25/10/2018 16:00 a 19:00 3 h JOAN C. DONES
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
29/10/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
COMPTE DE RESULTATS 31/10/2018 16:00 a 18:00 2 h JOAN C. DONES

 

 

MODULS MÀRQUETING DATA HORARI HORES DOCENT
COMUNICACIO I COMERÇ
05/11/2018 16:00 a 19:00 3 h RAMON BADIA
MÀRQUETING DIGITAL I 08/11/2018 16:00 a 19:00 3 h LUIS GIL
MÀRQUETING DIGITAL II 12/11/2018 16:00 a 19:00 3 h LUIS GIL
MITJANS AUDIOVISUALS 15/11/2018 16:00 a 19:00 3 h ÒSCAR FERNÀNDEZ
MÀRQUETING 4,0 19/11/2018 16:00 a 19:00 3 h EDUARD CISTROBAL FRANSI
COM COMUNICAR. ORATORIA 22/11/2018 16:00 a 19:00 3 h ÒSCAR FERNÀNDEZ
PROJECTE 26/11/2018 16:00 a 19:00 3 h ANTONIO CLARAMUNT
CONVERSES AMB EXPERTS
29/11/2018
16:00 a 17:00
1 h
RICARD PONS PES
CONVERSES AMB EXPERTS
29/11/2018
17:00 a 18:00
1 h
JOAN BARIOS VILIMELIS
CONFERÈNCIA
29/11/2018 18:00 a 20:00 2 h XAVIER TICO

 

En els propers anys la figura de l’Agent Comercial
està previst que ocupi el 26 % de les ofertes
de feina dins del mercat de treball al nostre
país i a tota la Unió Europea.

Informació i matrícula:
C/ Xavier Puig i Andreu, 46, baixos 25005 Lleida
Tel. i fax 973 249 416
lleida@cgac.es – www.coaclleida.com